اخبار اختصاصی

مدرسه پاییزه آموزش مقدماتی در پژوهش

مدرسه پاییزه آموزش مقدماتی در پژوهش

1400/09/06
براساس ارزیابی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: جناب آقای آرمان کی مراد زاده دانشجوی دانشکده ی پزشکی به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شد.

براساس ارزیابی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: جناب آقای آرمان کی مراد زاده دانشجوی دانشکده ی پزشکی به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شد.

1400/08/08
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی معرفی شدند

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی معرفی شدند

1400/07/12
سومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/07/12
دومین جلسه مجازی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دومین جلسه مجازی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

1400/06/16
اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزار شد

1400/04/08
فراخوان انتخاب دانشجویان پژوهشگر برجسته ، موضوع بند «ک»

فراخوان انتخاب دانشجویان پژوهشگر برجسته ، موضوع بند «ک»

1400/04/05
آرشیو
آرشیو